Stylish scandinavian living room with design mint sofa, furnitures, mock up poster map, plants and elegant personal accessories. Modern home decor. Bright and sunny room. Generative AI illustration

Правни рискове при покупката на имот

Покупката на имот е комплексна инвестиция с възможност за дългосрочна възвращаемост. Независимо дали се извършва с цел да отговори на конкретни битово-житейски потребности, или да осигури дългосрочен пасивен доход и растеж на инвестираните средства, покупката на недвижимости остава инвестиция без аналог.

Покупко-продажбата на имот обаче е дълъг и нелек процес, който поставя сериозни задачи пред всяка от двете страни. Неизпълнението на всяка от тези задачи поставя потенциал за реални рискове както за купувача, така и за и продавача. Тук ще разгледаме някои от най-често срещаните правни рискове, които имат и своите конкретни финансови отражения.

Покупко-продажбите на свободния пазар най-често включват

Три етапа на сделката

   • Предварителен етап при покупката на имот: „стоп-капаро“

  Стоп-капарото е заплащане на сума, за да се спре по-нататъшното предлагане на имота. Най-често в практиката тази сума се плаща на посредническа брокерска агенция,  често без изрично упълномощаване от продавача. Тази практика не е добра за купувачите по ред причини. Най-ясната от тях е, че „свалянето на обявата“ от една агенция реално не представлява поет ангажимент за нищо конкретно – освен че една агенция ще свали една обява. Най-често имотите, обявени за продан, се предлагат от множество агенции (освен и лично от самия продавач). А посредникът, освен ако не е изрично упълномощен да сключва конкретни договори от името на продавача. Той също не може да поеме ангажимент нито за условията, нито за участието на продавача по сделката, още по-малко за изправността на документацията.

  Етапът „стоп-капаро“ е моментът, когато за първи път се преглеждат на бърз прочит наличните документи за собствеността. Този преглед изисква правна компетентност и опитност.

  На този етап се договарят също и най-важните условия по сделката, както и редица съпътстващи, които са ключови за следващите етапи.

  Продавачът също е заинтересован да участва пряко в този етап: най-малко за да си гарантира получаване на платеното капаро.

  Именно тук – а не по-късно, и двете страни трябва да постигнат съгласие по всички най-важни условия по сделката – цена, срокове на плащане, източник на финансиране, състояние, в което се предава имота. Това включва и статута на имота и това, дали той реално отговаря на предлаганото, защото съществените разлики в статута и предназначението на студио и апартамент са ярък пример за една възможна грешка с потенциално сериозни последици*. (*На английски тук: Studio apartments in Sofia: Legal challenges.)

  На този етап се договарят и сроковете за предоставяне на документи и условията за тяхното разглеждане, включително за отказ от сделката преди предварителен договор.

  Пропуските, неточното или непълно изпълнение по който и да е от елементите от този етап, поставят сделката на недобра основа и рискуват интересите на една от страните – най-често на купувача.

    • Междинен етап при покупката на имот: Предварителен договор за покупко-продажба

   Това е най-ключовият етап и за двете страни. В предварителния договор се изгражда цялостната конструкция по сделката. Заедно с това се извършва оценка на документацията и юридическия статус на имота по вписани данни (т.нар. „проверка на имота“). В този етап и преди сключването на предварителен договор,

   КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ:

     • Договаря със собственик;

     • Правата на собственика са ясно установени в наличните документи и те отговарят на законовите изисквания;

     • Собствеността не е обременена с права на трети лица – тази проверка включва, но не се ограничава само до, т.нар. „Удостоверение за тежести“ и справка за вписвания по лице и имотна партида;

     • Няма индикации за права на трети, неучастващи по сделката лица, които могат да имат последващи претенции;

     • Правата му по изготвения проект за предварителен договор, са защитени според договореното;

     • Е одобрен за кредитирането и е запознат с условията по кредита, които съответно ще залегнат в договора;

     • Разполага с договорената част от цената за този етап.

    При договаряне чрез пълномощник се прилагат специални, формални и стриктни изисквания, които са ключови за валидността на сделката.

    ПРОДАВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ:

      •  Разполага с необходимата документация, за да докаже собствеността си на този етап, и е в състояние да предостави всяка допълнителна, която може да се изисква от банката или нотариуса при прехвърлянето;

      • Правата му по изготвения проект за предварителен договор са защитени според договореното, като това включва, първо и най-вече, получаването на плащанията по всеки етап. Тази защита не е във вид на декларативни текстове, а на ясно положена поредица от действия на принципа „плащаш – получаваш“. Не е ли свършено това, правата на продавача остават във висяща зависимост от шанса и добрата воля на насрещната страна и трети лица.

     Предварителният договор за покупко-продажба е един от най-сложните договори на гражданското право.Този етап оформя цялостно конструкцията продажбата, поетите ангажименти, сроковете и санкциите за неизпълнение в детайл. Заедно с това Законът дава изрично възможността всеки предварителен договор да се превърне в окончателен, ако не бъде доброволно изпълнен.

     По тези причини предварителният договор е винаги индивидуален и отразяващ спецификите на конкретната сделка и договорни условия. Масово разпространената у нас практика на употреба типови бланки влече множество рискове за страните.

       • Окончателен етап при покупката на имот: нотариално прехвърляне на имота

      Това е етапът на изпълнение на вече заложените в предеварителния договор механизми. При правилна рамка, този етап обичайно преминава гладко и без съществени затруднения. Прехвърлянето на собствеността обаче рядко е финал на процедурата. Например, при покупка на кредит, прехвърлянето на собствеността и плащанто на цената не се случват едновременно. Продавачът получава цената дни, понякога и седмици след прехвърянето: политика, наложена в практиката, която крие своите рискове. В тази връзка съществени са правата и защитите, които би трябвало да са заложени за продавача в предварителния договор за такива случаи.

      Участниците по сделката също така много рядко са основните страни по сделката: продавач и купувач. Сделката често включва участието и на други, пряко или косвено участващи лица. Това може да бъдат съсобственици, неучастващи трети лица със съществуващи или потенциални права и претенции върху имота (лица с вписани права преди сделката; съпрузи; наследници с право на запазена част), както и пълномощници, посредници (брокери), кредитираща банка, нотариус.

      Всичко това изгражда дълга верига от законови и договорни отношения, всяко едно от които е свързано с конкретни ангажименти, определни срокове, разходи и специфични рискове.

      Ето защо оценката и превенцията на риска, както и необходимата защита на интереса е

      винаги индивидуална към конкретния случай.

      Добрата инвестиция в недвижимост предоставя дългосрочна и лесна възвращаемост, включително възможност за пасивен доход. Възможните негативи последствия при неизпълнение, обаче, влекат драстичен финансов риск. Разходите само за разглеждането на съдебен спор за покупко-продажба на примерна стойност 150 000 евро, ще са около 30 000 лв. минимални разноски за страна, на брой съдебна инстанция, по приложимите законови тарифи към момента.

      Навременната и квалифицирана правна помощ е единствената надеждна защита както за продавача, така и за купувача, срещу предотвратими рискове по сделки със съществен материален интерес. Консултирането и защита правата на едната страна в процеса по преговори и изготвяне на документация изключва възможността, същото лице или дружество, да извършва същата услуга едновременно и за насрещната страна по същата сделка.

      © Автор: адв. Малена Шейтанова, САК, 2023

      ©  Автор: адв. Малена Шейтанова, САК, 2023

      Адвокат Малена Шейтанова е специалист по гражданско и търговско право, със специализиран опит и практика в правното обслужване по сделки с недвижими имоти.
      Повече информация при интерес от съдействие  тук.

      Тази публикация е с обща информативна насоченост и не следва да се разглежда като правен съвет или консултация. Използването на авторско съдържание от тази публикация се допуска само с изрично посочване на автора и източника.

       

      Tags: No tags

      Comments are closed.