AdobeStock_94576008

Европейско финансиране за бизнеса през 2023 г.

След дълг етап на съгласуване от страна на Европейската комисия, в рамките на годината предстои да стартират първите процедури от новия програмен период за страната (2021 – 2027 г.). Успоредно с това с ускорени темпове ще продължи и финансирането по „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ). Всичко това прави 2023 г. ключова за частния сектор в България от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността си с помощта на европейските програми. В настоящия материал ще представим най-атрактивните за бизнеса европейски програми за безвъзмездна финансова помощ.

Финансиране за зелени политики и бизнес практики

Започваме с очакваната да стартира в началото на май месец процедура – „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”Програмата ще бъде насочена единствено към предприятия от сектор C – „Преработваща промишленост”, с поне три при години история. Ще се финансират разходи за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от изброените по-долу четири кръгови модели:

1). Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци в производствените процеси; 
2). Намаляване на количеството суровинивлагани в крайните продукти; 
3). Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти;

4). Производство на устойчиви продукти.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният размер може да достигне до 1 млн. лв. Финансирането ще е до 50% от разходите по проекта, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията. Срокът за подготовка и подаване на проектните предложения ще бъде само 2 месеца.

Насърчаване на иновациите в бизнеса

Първата обявена целева процедура в това направление ще бъде „Разработване на иновации в предприятията“, финансирана по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Мярката има за цел да  предостави фокусирана финансова подкрепа на българските компании за разработване на иновации в една от следните пет тематични области:

1.) „Информатика и ИКТ“; 

2.) „Мехатроника и микроелектроника“; 

3) „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“; 

4) „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“; 

5.) „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия, така и дружества с до 3000 служители и големи компании. Бюджетът на програмата ще бъде 127 млн. лв., а безвъзмездната помощ ще варира между 50 000 лв. и 500 000 лв. Съфинансирането ще бъде до 60%. Допустимите разходи ще включват наемане на квалифицирани специалисти, включително учени, технологични специалисти и др. Ще се покрива амортизацията на собствено оборудване и инструменти по време на разработване на иновацията, както и необходимите за това материали и консумативи. Фирмите ще могат да възлагат и специфични услуги като измерване или тестване на даден продукт или технология.  Приемът се очаква да започне през втората половина на март и да продължи до септември. 

         За юни месец пък е предвидена процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ със заделен бюджет от 293 млн. лв. Както подсказва името на самата програмата, тук основната цел е да се подпомогнат българските предприятия да повишат иновационната си дейност чрез внедряване на пазара на вече разработени иновативни продукти и услуги. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия, а други – да бъдат заимствани и пригодени. Задължително ще бъде подкрепените иновации да попадат отново в една от горепосочените пет тематичните области. Ще могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия. Одобрените кандидати ще получат финансиране до 45% от разходите за машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани с производството и пускането на пазара на конкретен иновационен продукт или услуга. 

Развитие на селските райони

Една от най-очакваните мерки: 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ също е планувано да има прием през лятото тази година. Допустими кандидати ще бъдат земеделски стопани и микро предприятия (до 10 човека персонал), регистрирани в селска община. Ще се финансират дейности, подкрепящи производството и продажбата на всякакъв тип неземеделски продукти, и развитието на услуги от всички сектори на икономиката. За разлика от предишни приеми по тази мярка, допустими разходи ще бъдат само закупуването на нови машини, оборудване и специализиран софтуер за развитие на неземеделски разходи. Разходи за строително-монтажни работи няма да бъдат финансирани с изключение на тези, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Безвъзмездното финансиране ще бъде до 50% от общо допустимите разходи и не повече от 200 000 евро.

         Нова мярка за земеделските производители ще има и по линия на „Плана за възстановяване“. Процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ ще има за цел да подкрепи аграрния сектор и да ускори  неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Ще се финансират закупуване на машини и оборудване за отделните фази на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството, включително трактори, комбайни, товарачи, култиватори, фуражораздаващи ремаркета, фуражни кухни, автоматизация на доене/поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и др. Ще бъдат допустими и активи за електронно управление на всички процеси в земеделското стопанство. Одобрените кандидати ще получат финансиране в размер до 50% от разходите по проекта, но не повече от 500 000 лв. Очаква се приемът да бъде в периода юни-август.

          Подкрепа за човешките ресурси

          Мярка „Адаптирана работна среда“ със заделен бюджет от 100 млн. лве структурирана да подпомогне българските работодатели да въведат ефективни мерки за подобряване условията на труд и адаптирането им към промените в работната среда. Ще се финансира закупуването на лични предпазни средства и осигуряването на социални придобивки за служителите (включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка). Всеки проект трябва задължително да включва и дейност по разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Ще могат да кандидатстват съществуващи предприятия от почти всички сектори на икономиката. Интензитетът на помощта за МСП (до 250 души персонал) ще бъде до 100% от допустимите разходи по проекта. За големи предприятия е предвидено 80% финансиране, но не повече от 391 166 лв. Очаква се официалният прием да бъде през средата на годината и да е с продължителност 2 месеца. 

Какво трябва да знаете преди да кандидатствате?

При избора на подходяща процедура за кандидатстване фирмите трябва да подходят много отговорно и да съобразят няколко основни фактора. На първо място – това е така наречения „паричен поток“ на проекта. Възможни са варианти с получаване на финансиране на няколко траншове по време на изпълнението на проекта (авансово, междинно и финално плащане). Но има и процедури, където финансирането се получава едва след приключване на проекта и бенефициентът вече е направил всички разходи със собствени средства. Затова предварително изготвен финансов план е от ключово значение при взимането на решение за кандидатстване, а в последствие и за безпроблемното изпълнение на проекта.

Предварителната оценка на шансовете на кандидата е в основата на успешно финансирания проект. На практика, при повечето процедури, общият брой на кандидатите значително надхвърля броя на компаниите, за които ще бъдат отпуснати средства. В условията на огромна конкуренция немалко предприятия, отговарящи на всички условия, остават извън списъците с одобрени бизнеси. Повечето европейски програми позволяват да се направи пълна и точна предварителна калкулация на точките, които би получил даден участник. Това е абсолютно възможно и препоръчително благодарение на обективни критерии, заложени в методологията за оценка. Затова най-добрият подход е предприятията да се възползват от възможностите за предварителен анализ и да вземат информирано и обосновано решение дали да инвестират време и средства, за да кандидатстват.

©  Автор: Пламен Пенчев, 2023

Тази публикация е с обща информативна насоченост и не следва да се разглежда като правен съвет или консултация. Използването на авторско съдържание от тази публикация се допуска само с изрично посочване на автора и източника.

Tags: No tags

Comments are closed.