за кредитно посредничество и ползване на системата на CapitalAdvisor

 Общи разпоредби

 1. Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията относно достъпа и използването на платформата https://capitaladvisor.bg (CapitalAdvisor) между собственика на платформата, от една страна, и Посетителите на платформата, от друга страна, с цел осъществяване на съдействие и посредничество при кандидатстване за кредит от банка и/или финансова институция, както и отношенията между кредитния посредник, клиент, банка/и и/или финансова/и институция/и.
 2. Собственик на CapitalAdvisor е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Р. България под наименование „Капитъл Адвайзър“ ЕООД с ЕИК 203428450, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Витоша“, ул. „Професор Христо Вакарелски“ № 11В, бл. 3, ет. 3, ап. 8 и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 28, вх. 3, ет. 3, представлявано от Данаил Алексиев Башев, e-mail office@capitaladvisor.bg.
 3. Използвайки нашия уебсайт (платформа) и/или когато Ви бъде издаден друг вид документ, удостоверяващ възникването на договорни отношения между Вас и CapitalAdvisor, Вие се съгласявате, че сте запознати и се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате този уебсайт. „CapitalAdvisor“, „http:// capitaladvisor.bg/“, „Дружеството“, „ние“, „нашите“, „нас“, „Услуга“,  „Платформата“, „уебсайт“ и „електронна страница“ се отнасят за „Капитъл Адвайзър“ ЕООД. Термините “Посетителят“, „Ползвателят“, „Клиентът“, “Потребителят“, „ти“, „вие“ и „вашето“ се отнасят до посетителя на нашия уебсайт.
 4. „Капитъл Адвайзър“ ЕООД е регистриран кредитен посредник, в съответствие с нормативната уредба на Р. България и при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, вписан в регистъра на БНБ с рег. номер BCI000096 и заповед за вписване 54135/16.05.2022 г.
 5. „Капитъл Адвайзър“ ЕООД извършва услуга по посредничество за продукти и услуги, предлагани от всички финансови институции, които упражняват дейност на територията на България, съгласно българското законодателство, и които на база подписан договор с „Капитъл Адвайзър“ ЕООД приемат да отпускат кредити при условия на посредничество, съгласно своята кредитна политика, вътрешни правила, вътрешна нормативна база и кредитно законодателство.
 6. CapitalAdvisor предоставя своите услуги само на пълнолетни и дееспособни потребители – физически лица, както и на юридически лица.
 7. С отварянето на страница www.capitaladvisor.bg и с изпълнението на която и да е от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
 8. Собственикът на CapitalAdvisor си запазва правото да променя Общите условия, което публикува своевременно в електронната страницата. При несъгласие с промените всички посетители на страницата могат свободно и по всяко време да прекратят използването на CapitalAdvisor.
 9. В случай, че забележите нередност или правата Ви бъдат нарушени, можете да се свържете с CapitalAdvisor и да подадете сигнал, жалба или възражение за констатираната нередност или допуснато нарушение:

9.1. Сигналът, жалбата или възражението следва да бъдат изготвени в писмен вид и да се изпратят на адреса за кореспонденция с „Капитъл Адвайзър“ ЕООД: гр. София, бул. Т. Александров 28, вх.3, ет.3, или на следния електронен адрес: office@capitaladvisor.bg.

9.2. Сигналът, жалбата или възражението следва да съдържат следната минимално необходима информация: идентифициране на жалбоподателя, в т.ч. три имена, подпис, пощенски и/или електронен адрес и телефон за кореспонденция; описание на същността на възражението и на желаното от жалбоподателя решение. В случай че жалбоподателят е юридическо лице, то жалбата следва да съдържа посочване на наименованието на дружеството, ЕИК и данни на лицето, което го представлява.

9.3. „Капитъл Адвайзър“ ЕООД  поддържа регистър на входираните жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от вписването им.

9.4. В 30-дневен срок от постъпване на жалбата, сигнала или възражението, „Капитъл Адвайзър“ ЕООД разглежда по същество възникналия казус и се произнася относно обосноваността му, като уведомява писмено жалбоподателя за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки. Уведомяването на жалбоподателя се осъществява в 7-дневен срок от вземане на решението.

Организация на работа с CapitalAdvisor

 1. В електронната страница CapitalAdvisor има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между посетителите на уебсайта, кредитни посредници, търговски банки и финансови институции – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на кредити.
 2. CapitalAdvisor и кредитните посредници към CapitalAdvisor не се явяват страна в отношенията между клиентите и избраната от тях банка или финансова институция. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката или финансовата институция е въпрос на търговска политика на банката или финансовата институция и на съответствие между статуса на клиента с изискванията за отпускане на кредита, за който клиентът кандидатства.

Клиент на CapitalAdvisor

 1. „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, ползвател на услугите на CapitalAdvisor, което си сътрудничи с избран от него кредитен консултант към CapitalAdvisor с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на кредит и/или друг банков продукт. Клиентът има право да се свърже с избран от него кредитен консултант към CapitalAdvisor и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.
 1. При кандидатстване за кредит клиентът трябва да предостави цялостна и вярна информация за себе си на кредитния консултант.
 2. „Потребител“ е клиент – физическо лице, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.
 3. Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния консултант за нуждите на кандидатстването за отпускане на кредит, като приема същите да бъдат въведени в системата CapitalAdvisor, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки и/или финансови институции – кредитори.
 4. Потребителят предоставя доброволно личните си данни, като подаде онлайн заявка или като се свърже с кредитен консултант за търсенето на предварителни оферти и/или за кандидатстването за отпускане на банков кредит и се съгласява изрично същите да бъдат обработвани от CapitalAdvisor и предоставени на съответните банки-кредитори за заявените от него нужди.
 5. Клиентът има право да получи компетентно съдействие и посредничество от кредитния консултант при търсенето на предварителни оферти и/или кандидатстване за отпускане на банков кредит – съгласно настоящите Общи условия или индивидуално сключен договор за съдействие, и на база предоставената от потребителя информация и копия от документи.

Права и задължения на потребителите на CapitalAdvisor

 1.  Посетителят на уебсайта има право да разглежда съдържанието на уебсайта.
 2. Посетителят има право да  осъществява контакт със собственика на настоящия уебсайт.
 3. Посетителят има право да заяви безплатна кредитна консултация към независим кредитен консултант.
 4. Посетителят има право да избира параметрите на съответния вид кредитен продукт и да разглежда списък с оферти за избрания вид кредитен продукт, заедно с подробна информация за него.
 5. Посетителят има право да сравнява различни оферти за избрания вид кредитен продукт, предложени от лицензирани финансови институции със съответните параметри и да избира най-подходящата оферта.
 6. Посетителят има право да кандидатства за кредит директно към избрана от него лицензирана финансова институция.
 7. Посетителят се задължава да използва услугите, посочени в уебсайта, законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
 8. Посетителят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уебсайта.
 9. Посетителят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уебсайта.
 10. Посетителят няма право да изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
 11. Посетителят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уебсайта, а също така и на услугите, предлагани на уебсайта.
 12. Посетителят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
 13. Посетителят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уебсайта или до сървърите, поддържани и собственост на Доставчика.
 14. Посетителят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Посетителят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уебсайта.

Права и отговорности на CapitalAdvisor

 1. „Капитъл Адвайзър“ EООД с ЕИК 203428450 е носител на всички права на интелектуална собственост върху уебсайта и неговото съдържание, в т.ч. програмни кодове и софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация съхранявана на сървърите на CapitalAdvisor (общо „Съдържание“), представляваща обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
 2. Никой няма право, без изрично писмено разрешение от CapitalAdvisor да копира, възпроизвежда, променя, предава, показва публично и/или предоставя на трети лица част или цялото информационно съдържание на платформата, с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид търговска и нетърговска дейност. Предприемането на каквито и да било действия, с които се нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения в закона ред.
 3. CapitalAdvisor си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
 4. CapitalAdvisor си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
 5. CapitalAdvisor ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на кредит, базирано на изрично подадената от клиента информация и копия от документи. CapitalAdvisor не отговаря при непредставяне от страна на клиента на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценката на съответната търговска банка и/или финансова институция дали да отпусне кредита, или за промени в нейната кредитна политика.
 6. CapitalAdvisor си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница.
 7. CapitalAdvisor има право по всяко време да прави промени в уебсайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
 1. CapitalAdvisor има право да спре временно или прекрати предоставянето на дадена услуга.
 2. CapitalAdvisor има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уебсайта.

Ред за подаване на заявление за услуга от клиента и ред за неговото разглеждане

 1. Клиентът подава писмено и/или електронно заявление до CapitalAdvisor, съдържащо най-малко следната информация: име, телефон за връзка, email и други данни за идентифициране на съответния субект; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случаите, когато заявлението се подава по електронен канал, клиентът следва да попълни предвидените полета в електронната заявка на уебсайта, а именно: име, телефон за връзка, email, описание на искането.
 2. Подаването на заявление е безплатно.
 3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на CapitalAdvisor.
 4. CapitalAdvisor изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично срещу подпис, по пощата, с обратна разписка, или на посочен от него e-mail адрес, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация.
 5. При отказ от предоставяне на данни или оттегляне на съгласието за обработка на данни, заявителят – физическо лице ще бъде информиран, че CapitalAdvisor няма да бъде в състояние да му предостави своите услуги и също така не би могъл да извършва посредничество между него и банката и/или финансовата институция – кредитор.

Кредитен консултант към CapitalAdvisor

 1. „Кредитен консултант“ към CapitalAdvisor е всяко физическо лице, експерт в областта на банковото и кредитното дело, което е сключило договор с „Капитъл Адвайзър“ EООД, и което се задължава професионално, добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на клиентите на CapitalAdvisor при кандидатстване за отпускане на кредити от банки и/или финансови институции.
 2. Кредитният консултант може да изисква от клиента всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на кредит, без да носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от клиента информация и копия от документи. Кредитният консултант може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
 3. Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на клиента във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на кредит на база предоставената от клиента информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за клиента начин, всички условия и обстоятелства около кредита, за който кандидатства.
 4. Кредитният консултант към CapitalAdvisor не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.

Плащания към CapitalAdvisor

 1. CapitalAdvisor получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „Капитъл Адвайзър“ ЕООД и съответната търговска банка и/или финансова институция, и/или клиента – юридическо лице. Потребителят – физическо лице не дължи комисионни възнаграждения на кредитния посредник и той не следва да плаща каквито и да било суми на кредитния консултант на „Капитъл Адвайзър“ ЕООД за предоставената му информация и/или съдействие.
 2. Клиентът следва да преведе на избраната от него банка и/или финансова институция в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка и/или финансова институция начислява съгласно своята търговска политика и Тарифи.

Защита на личните данни

 1. Всички данни подадени на електронната страница CapitalAdvisor са надеждно защитени. CapitalAdvisor е администратор на лични данни, като отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679 и Закона за защита на личните данни. За повече подробности вижте Политиката за поверителност.
 2. При посещение на CapitalAdvisor, като гост, без отправяне на онлайн запитване, Дружеството не събира лични данни. В този случай се събира информация, която не се отнася лично до посетителя на уебсайта, каквато е IP адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на компанията, уеб-сайтът, който е посетил преди електронната страница на Дружеството, информацията, която субектът е потърсил в CapitalAdvisor, както и датата и часът на посещението, и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като посетителят на уебсайта остава анонимен. Тя се използва единствено, за да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на CapitalAdvisor. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.
 3. Уебсайтът на CapitalAdvisor събира лични данни на посетителите на уебсайта само в случаите на подадено онлайн запитване. Тогава субектът на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Посетителят на уебсайта има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. CapitalAdvisor е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на уебсайта. Формата на заявка е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.
 4. Уебсайтът на CapitalAdvisor е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Изискване за ползване на уебсайта чрез LogIn не е необходимо. Вход за уебсайта се извършва само от администраторите на уебсайта, като се изисква само потребителско име и парола, без други данни. За посетителите на уебсайта не се изискват данни за вход в уебсайта.

Връзки към сайтове на трети страни

 1. CapitalAdvisor съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като бутони – „Facebook“ и “Instagram”. Всички уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уебсайт, са независими и CapitalAdvisor не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби, възникнали за посетителите в резултат на използването на тези уебсайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в уебсайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и други вредни компоненти.

Допълнителни разпоредби

 1. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
 2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
 3. CapitalAdvisor си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Актуализираните версии на Общите условия ще се появят на този сайт и влизат в сила веднага. Вие носите отговорност за редовното преглеждане на Общите условия. Постоянното използване на този сайт след каквито и да било такива промени, представлява Вашето съгласие за такива промени.
 4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на www.capitaladvisor.bg. Последна актуализация на Общите условия е направена на 11.12.2023 г.