На основание чл. 7 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, „Капитъл Адвайзър“ ЕООД (Дружеството), в качеството му на кредитен посредник, преди предоставяне на услугите си предоставя на потребителите описаната по-долу информация:

 1. Данни за кредитния посредник: „Капитъл Адвайзър“ ЕООД с ЕИК 203428450, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Витоша“, ул. „Професор Христо Вакарелски“ № 11В, бл.3, ет.3, ап.8 и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. „Тодор Александров“ №28, вх.3, ет.3, представлявано от Данаил Алексиев Башев, e-mail office@capitaladvisor.bg.
 • Данни относно регистрацията на кредитния посредник: „Капитъл Адвайзър“ ЕООД е регистриран кредитен посредник съгласно изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Дружеството е регистрирано в Регистъра на кредитните посредници, поддържан от БНБ с рег. номер BCI000096 и заповед за вписване 54135/16.05.2022 г. Регистрацията може да бъде проверена в интернет страницата на БНБ, на следния електронен адрес: https://bnb.bg/ BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister.
 • Кредитори, с които дружеството е обвързано изключително: „Капитъл Адвайзър“ ЕООД е обвързан и работи изключително със следните кредитори: Уникредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, ОББ АД, Юробанк България АД, Алианц банк България АД.
 • „Капитъл Адвайзър“ ЕООД предлага услуги по предоставяне на съвет.
 • Потребителите – физически лица не дължат такси на кредитния посредник „Капитъл Адвайзър“ ЕООД за предоставените от него услуги.
 • Процедура за подаване и разглеждане на жалби от потребители и други заинтересовани лица, както и способите за алтернативно разрешаване на спорове:

Дружеството осигурява възможност за вътрешнодружествен контрол с оглед превенция и преустановяване на нередност и/или нарушения. За целта, в случай на констатирана нередност и/или допуснато нарушение, Дружеството поддържа установен механизъм за получаване на сигнал, жалба или възражение. Същите следва да бъдат изготвени в писмен вид, да съдържат следната минимално изискуема информация:

 • идентифициране на жалбоподателя, подаващия сигнал или възражение, в това число име и фамилия, подпис, пощенски и/или електронен адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
  • ясно и недвусмислено описание на същността на сигнала, жалбата или възражението;
  • очакваното от адресата решение на проблема.

Подаването на жалби, сигнали и възражения за целите на вътрешнодружествения контрол следва да се изпращат до:

• Адресат:  „КАПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД с ЕИК 203428450

• Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 28, вх.3, ет.3

• Електронна поща: office@capitaladvisor.bg

В 30-дневен срок от постъпване на сигнала, жалбата или възражението, Дружеството го разглежда по същество, анализирайки възникналия казус и се произнася относно обосноваността му, като уведомява писмено Потребителя за взетото решение, включващо и предложение за конкретни мерки. Уведомяването на Потребителя се осъществява в 7-дневен срок от вземане на решението.

За целите на вътрешнодружествения контрол и неговата прозрачност и проследимост Дружеството поддържа Регистър на входираните и изпратени до него сигнали, жалби и възражения, както и електронни досиета за тях за срок от 5 години от вписването им.

 • Комисиони или други плащания, дължими от кредиторите: За услугите по договорите за кредит кредиторите дължат комисион на кредитния посредник, чийто размер е конкретно посочен в преддоговорната информация, която кредитният посредник предоставя на потребителя в стандартизирания европейски формуляр по приложение № 2 от ЗКНИП.

Потребителят има право при поискване да получи информация за разликите в размера на дължимите от различните кредитори комисиони по предлаганите договори за кредит, когато кредитният посредник не е обвързан, но получава комисиони от един или няколко потребители.

Когато кредитният посредник получава такси от потребителите и допълнително получава комисиони от кредитора или трето лице, той предоставя на потребителя информация дали таксата ще бъде платена в пълен размер, или частично от кредитора.

За целите на изчисляването на ГПР кредитният посредник предоставя информация на кредитора за таксите, които събира от потребителя.

*По смисъла на ЗКНИП, Потребител е всяко физическо лице, което при сключването на договор за кредит за недвижим имот действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност.